Dorotea Milas

Dorotea Milas

Životopis

Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., v. pred. predaje na Katedri za interdisciplinarne znanosti Poslovnu i etiku odnosa s javnošću na Veleučilištu Edward Bernays. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove diplomirala je na studiju filozofije i studiju religijskih znanosti te stekla akademski naziv magistre filozofije i magistre religijskih znanosti (mag. phil. et mag. rel.). Prodekanica je za znanstveni i stručni rad na Poslovnom veleučilištu Zagreb na kojem je u stalnom radnom odnosu te predaje na katedrama Marketinga i komunikacija i Menadžmenta i produkcije u kulturi.

Bogato radno iskustvo na području kulture i umjetnosti stekla je radeći, dugi niz godina, u najstarijoj, hrvatskoj, kulturnoj instituciji, Matici hrvatskoj. Otuda proizlaze njezini životni i istraživački interesi s područja filozofije (etika i filozofija znanosti), religijskih znanosti, komunikologije i kulturologije. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama te objavljuje znanstvene i stručne radove. Članica je Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova“, Matice hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva i International Institute of Social and Economic Sciences.

Znanstveni radovi