doc. dr. sc. Svjetlana Salkičević Pišonić

doc. dr. sc. Svjetlana Salkičević Pišonić

Životopis

Svjetlana Salkičević Pišonić je 2009. godine diplomirala, a 2015. doktorirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2018. godine birana je u zvanje znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti – polje psihologija, a 2022. u naslovnu docenticu na Sveučilištu Algebra u osnivanju. Od 2009. do 2020. radila je kao znanstveni novak i poslijedoktorand na Odsjeku za psihologiju FFZG, od 2020. do 2022. kao stručna suradnica u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a od 2022. radi kao predavač u znanstveno-nastavnom zvanju docenta na Veleučilištu Edward Bernays.

Dobitnica je Državne nagrade za popularizaciju znanosti 2016. te Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine. U svojem dosadašnjem znanstvenom radu objavila je dvije knjige u koautorstvu, poglavlje u knjizi, 17 znanstvenih radova te je sudjelovala na 5 međunarodnih i 8 domaćih konferencija s 20 radova. Znanstveni radovi se nalaze u kategoriji a1 - radovi u međunarodno priznatim publikacijama. Bila je suurednica dvije knjige. Završila je više edukacija iz analize podataka te se koristi statističkim programskim paketima SPSS i AMOS. Od 2009. godine do danas bila je suradnica i konzultantica na dva međunarodna i šest domaćih znanstvenih projekata.

Na Veleučilištu Edward Bernays nositeljica je i izvođačica 4 kolegija na prijediplomskim i diplomskim studijima. 2013. bila je voditeljica ljetne škole za studente psihologije. Od 2009. do 2018. godine bila je ECTS koordinator Odsjeka za psihologiju. Stručni rad je obuhvatio klinički rad u sklopu Savjetovališta za studente FFZG, rad u NKC ERF-a te pripremu pacijenata pri neurokirurgiji KBC-a “Sestre milosrdnice”. Završila je više edukacija u savjetodavnom i kliničkom radu. Objavila je 3 stručna poglavlja u knjigama (jedno sa studentom) te je bila suuredica jedne stručne knjige. Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije.

Znanstveni radovi