doc. dr. sc. Marko Kovačić, pred.

doc. dr. sc. Marko Kovačić, pred.

marko.kovacic@bernays.hr

Životopis

doc. dr. sc. Marko Kovačić prodekan je za znanost i međunarodnu suradnju Veleučilišta Bernays i međunarodno prepoznati stručnjak za mlade. Na Bernays je došao nakon gotovo desetljeća rada u zagrebačkom Institutu za društvena istraživanja gdje se bavio proučavanjem tema iz područja javnih politika i političke sociologije, prvenstveno istraživanjima politika za mlade, participacije mladih, rada s mladima i građanskog odgoja i obrazovanja. O tim temama objavio je više od 40 znanstvenih i stručnih radova, a nalaze svojih istraživanja prezentirao je na većem broju domaćih i međunarodnih konferencija. U dosadašnjoj karijeri vodio je i sudjelovao u 30ak projekata o mladima i obrazovanju hrvatskih i međunarodnih institucija i organizacija.

Suosnivač je, suvoditelj i nastavnik na prvom hrvatskom akademskom programu o mladima Mladi u suvremenom društvu na Sveučilištu u Rijeci, a na Filozofskom fakultetu istog sveučilišta drži kolegije koji tematiziraju mlade i obrazovanje.

Od 2013. godine sudjeluje u brojnim policy procesima koji se tiču mladih. Na europskoj razini: korespondent je RH za politike za mlade pri Vijeću Europe i Europskoj komisiji gdje je registriran kao ekspert za mlade ova dvaju tijela, a bio je i prvi nacionalni Youth Wiki korespondent pri Europskoj komisiji te jedan od četiri europskih kuratora za participaciju mladih. Član je i nekoliko europskih ekspertnih skupina i to: za obrazovanje radnika s mladima, europsku strategiju osposobljavanja, najvećeg EU projekta za mlade Europe Goes Local i izradu strategije participacije za europske programe za mlade. Kao ekspert (bio) je uključen u finsko, njemačko, švedsko i belgijsko predsjedanje EU za područje mladih.

Na nacionalnoj razini je sudjelovao u procesima izrade nacionalnih strategija za mlade RH, Zakona o mladima, Zakona o savjetima mladih i brojnih lokalnih programa za mlade. Jedan je od autora nacionalnog sustava certificiranja gradova koji imaju kvalitetnu lokalnu politiku za mlade, a sudjeluje i u procesima uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti na lokalnim razinama diljem Hrvatske te implementaciji kurikuluma predmeta Škola i zajednica.

Markovo obrazovanje uključuje: poslijedoktorsko usavršavanje na Sveučilištu u Grazu, doktorat iz javnih politika sa Sveučilištu u Ljubljani, magisterij iz političke znanosti s Central European University u Budimpešti, drugi magisterij, iz javnih politika, s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu gdje je i diplomirao politologiju. Bio je gostujući istraživač na Universitat Pompeu Fabra u Barceloni, a usavršavao se i na Sveučilištu u Minnesoti. Trenutačno je u zvanjima docenta, znanstvenog suradnika i predavača u području politologije.

Dobitnik je nekoliko znanstvenih i stručnih nagrada za svoj rad, član je uredništava više znanstvenih časopisa, evaluator projekata za brojne europske institucije na temu mladih i obrazovanja te je bio i član i/ili predsjednik programskih odbora nekolicine međunarodnih znanstvenih konferencija. Aktivno sudjeluje u radu organizacija i inicijativa mladih i za mlade usmjerenih poboljšanju položaja mladih i kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj pa je tako bio i jedan od inicijatora i organizatora prosvjeda podrške cjelovitoj kurikularnoj reformi Hrvatska može bolje 2016. i 2017. godine.

Znanstveni radovi