Natječaj za reizbor u naslovna nastavna zvanja u društvenim i humanističkim znanostima

12.1.2017

Prijave na natječaj za reizbor u višeg predavača u području društvenih znanosti te predavača u području društvenih i predavača u području humanističkih znanosti traju do 20. siječnja 2017. godine.

Klasa: 602-04/17-01/03

Ur. broj: 251-551-06-17-39

Zagreb, 12. siječnja 2017.

Na temelju članka 98. i 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), članka 36. i 72. Statuta Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment te Pravilnika o izboru u nastavnička i suradnička zvanja i odluke Stručnog vijeća, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment raspisuje

NATJEČAJ

I. Za reizbor u naslovna nastavna zvanja:

1. višeg predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomija (1 izvršitelj);

2. predavača u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (2 izvršitelja);

3. predavača u području humanističkih znanosti, polje filologija (grupa predmeta: engleski jezik) (1 izvršitelj)

Ad. I.1.

Pristupnici za reizbor u naslovna nastavna zvanja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) te uvjete propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, Statutom i aktima Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektroničkom obliku sljedeću dokumentaciju:

- životopis u europass formatu,
- popis radova i preslike radova relevantne za postupak izbora,
- presliku odgovarajuće diplome,
- presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
- odluku o prethodnom izboru u zvanje,
- dokaz o dosadašnjem radnom stažu,
- potvrdu o održanim satima nastave u sustavu visokog obrazovanja u posljednje tri godine,
- strani državljani dostavljaju dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, minimalna razina C1 u govoru, čitanju i pismu prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,
- ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.

Potpuna dokumentacija podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb, s naznakom: «Za natječaj». Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Edward Bernays

Visoka škola za komunikacijski menadžment