Natječaj za prijem u radni odnos i za izbor u nastavno/naslovno zvanje

20.1.2017

Potpuna dokumentacija podnosi se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb, s naznakom: «Za natječaj».

Klasa: 602-04/17-01/03

Ur. broj: 251-551-06-17-39

Zagreb, 12. siječnja 2017.

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), članka 36. i 72. Statuta Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, članka 9. Pravilnika o izboru u nastavnička i suradnička zvanja i odluke Stručnog vijeća, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment raspisuje

NATJEČAJ

I. Za prijem nastavnika u radni odnos:

1. Jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje profesor visoke škole, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija.

II. Za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto:

1. Jednog (1) nastavnika za izbor u nastavno zvanje predavača i odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija.

III. Za izboru u naslovna nastavna zvanja:

1. izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (4 izvršitelja).

Ad. I.1.

Uz opće uvjete te uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), kandidati za zasnivanje radnog odnosa pod ovom točkom moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

- da je doktor znanosti u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam;
- da imaju važeći izbor u nastavno zvanje profesora visoke škole;
- da imaju radnoga iskustva najmanje dvadeset godina, od toga najmanje osam godina radnoga staža u visokom obrazovanju.

Prednost pri izboru imat će kandidati koji uz osnovne, zadovoljavaju i sljedeće uvjete:

- da su u mogućnosti potpuno i samostalno izvoditi nastavu na hrvatskom i engleskom jeziku,
- da imaju iskustvo rada u turizmu i hotelijerstvu,
- da imaju iskustva i savjetovanja u organizaciji kulturnih djelatnosti.

Ad. II.1.

Uz opće uvjete te uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), te uvjete propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja ( NN 20/12, 85/13 i 04/15) i Statutom Bernaysa kandidati za zasnivanje radnog odnosa pod ovom točkom moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

- iskustvo rada ili suradnje u izvedbi nastave na visokom učilištu od najmanje dvije godine,
- iskustvo rada u praksi na poslovima marketinga i odnosa s javnošću od najmanje osam godine,
- da su u mogućnosti potpuno samostalno izvoditi nastavu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ad. III.

Pristupnici za izbor u nastavna i naslovna nastavna zvanja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) te uvjete propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, Statutom i aktima Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektroničkom obliku sljedeću dokumentaciju:

- životopis u europass formatu,
- popis radova i preslike radova relevantne za postupak izbora,
- presliku odgovarajuće diplome,
- presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
- odluku o prethodnom izboru u zvanje,
- dokaz o dosadašnjem radnom stažu,
- potvrdu o održanim satima nastave u sustavu visokog obrazovanja u posljednje tri godine,
- strani državljani dostavljaju dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, minimalna razina C1 u govoru, čitanju i pismu prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,
- ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.

Potpuna dokumentacija podnosi se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb, s naznakom: «Za natječaj». Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment zadržava pravo testiranja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Edward Bernays

Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb