Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ i projekta br. 2020-1-HR01-KA107-077594 u razdoblju od 1. kolovoza 2020. do 31. srpnja 2023.

1.8.2020

EDWARD BERNAYS

VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

na temelju dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ (270315-EPP-1-2015-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB23), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu, objavljuje

NATJEČAJ

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ i

projekta br. 2020-1-HR01-KA107-077594 u razdoblju od

1. kolovoza 2020. do 31. srpnja 2023.

OPĆI DIO

Na temelju „Erasmus povelje za visoko obrazovanje“ Edward Bernays Visoka škola raspisuje Natječaj za odabir osoblja Edward Bernays visoke škola kojem će se dodijeliti financijska potpora za osposobljavanje (Bosna i Hercegovina) ili za podučavanje - održavanje nastave na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi – Sveučilište u Mostaru,  Bosna i Hercegovina ili University of Pretoria, Južna Afrika.

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Edward Bernays Visoke škole za, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti.

VAŽEĆE RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI

Mobilnost osoblja u sklopu ovog natječaja moguće je realizirati u periodu do 31. srpnja 2023.

Nastavno osoblje može ostvariti mobilnost u svrhu osposobljavanja i podučavanja u trajanju od minimalno 5 dana (ne uključujući dane provedene na putu) do najviše 15 dana, uz napomenu da za aktivnost podučavanja postoji uvjet o održavanju najmanje 8 sati nastave tjedno.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.

Dani putovanja ne ulaze u minimalno trajanje aktivnosti.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora se isplaćuje u svrhu pokrivanja životnih troškova i putnih troškova.

Sukladno Smjernicama Agencije za mobilnost i programe EU individualna potpora za pokrivanje životnih troškova iznosi 180,00 eura dnevno, a iznos za putne troškove iznosi 820,00 eura (paušalni iznos).

U izračun financijske potpore (broj dnevnica) dopušteno je uključiti najviše do 2 dana provedena na putu.

Putni troškovi dodjeljuju se na temelju udaljenosti do odredišta mobilnosti (vidjeti dokument pod nazivom Primjenjive stope za jedinične doprinose):

http://mobilnost.hr/cms_files/2019/06/1560254694_prilog-iv-primjenjive-stope-ka107-2019.pdf

Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm .

Osoblje je dužno čuvati putnu dokumentaciju za potrebe obračuna putnog naloga. U putne troškove ne uračunavaju se troškovi nastali uslijed otkaza putovanja niti troškovi putnog osiguranja.

ISPLATA FINANCIJSKE POTPORE

Bernays će isplatiti 100% od maksimalnog iznosa financijske potpore prije početka mobilnosti. Po povratku s mobilnosti i podmirenju svih obveza prema Bernaysu (Potvrda o boravku na inozemnoj visokoškolskoj instituciji) isplatit će se preostali iznos financijske potpore prema važećim financijskim zakonima i propisima Republike Hrvatske, odnosno ukoliko je primjenjivo, izdat će se nalog za povratom sredstava.

Osobe kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Bernaysom „Ugovor o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja ili podučavanja između programskih i partnerskih zemalja“ kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano za boravak u inozemstvu.

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak

biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije.

OSOBLJE S INVALIDITETOM

Osoblje s invaliditetom prijavljuje se matičnom visokom učilištu u okviru redovnih zadanih rokova za dodjelu financijske potpore, te ulazi u kvotu osoblja odobrenu od Agencije. Međutim, isti imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

OSIGURANJE

Korisnik je dužan biti zdravstveno osiguran cijelo vrijeme boravka u inozemstvu.

Korisnik je dužan osobno regulirati pitanje zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

1. Ispunjen i potpisan prijavni obrazac (Prijavni-obrazac-osoblje-KA107.docx);

2. Životopis na engleskom jeziku (European CV format);

3. Sporazum o mobilnosti osoblja u svrhu podučavanja (engl. Teaching Agreement) potpisan i ovjeren od matične i prihvatne ustanove (za potrebu prijave na Natječaj prihvatljiv je i scan/preslika originalnog dokumenta, potpisanog od strane obje ustanove) – (TeachingAgreement-2021.docx);

4. Pozivno pismo inozemne ustanove;

5. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom (ako je primjenjivo)

Prijavna dokumentacija (prijavni obrazac, sporazum o mobilnosti osoblja) je dostupna na web stranicama Bernaysa www.bernays.hr (pod kategorijom Erasmus+ - Dokumenti).

Natječaj je otvoren do utroška sredstava.

POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA

Odabir kandidata izvršit će Povjerenstvo za međunarodnu suradnju. Kriteriji za odabir kandidata su:

1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac te kompletna dokumentacija tražena Natječajem.

2. Kvaliteta i sadržaj Sporazuma o mobilnosti osoblja u svrhu podučavanja (dužina boravka u skladu s opsegom aktivnosti koje će se provesti, korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi).

3. Broj mobilnosti u sklopu programa Erasmus (LLP i Erasmus+).

4. Status zaposlenika koji se prijavljuje na natječaj: zaposlenik Bernaysa temeljem Ugovora o radu ili vanjski suradnik.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektronskom poštom.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Bernaysa (www.bernays.hr) najkasnije 7 dana nakon predaje potpune dokumentacije.

Prijave se trebaju poslati isključivo preporučenom poštom na:      

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ratkajev prolaz 8

HR-10000 Zagreb

za “Erasmus +: Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja”

ili dostaviti osobno u Tajništvo Bernaysa.

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o rezultatima Natječaja može se podnijeti žalba Povjerenstvu za međunarodnu suradnju u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Bernaysa. Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresi: Ratkajev prolaz 8, 10 000 Zagreb.

KONTAKT

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na mail adrian.beljo@bernays.hr ili na telefon 01 400 81 67.

Edward Bernays
Visoka škola za komunikacijski menadžment

Centar za međunarodnu suradnju

SVRHA MOBILNOSTI

  1. Održavanje nastave (nastavno osoblje)
  2. Stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje) može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:
  3. pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji neke inozemne visokoškolske ustanove u svrhu povećanja kvalitete obavljanja postojećeg radnog mjesta
  4. rad prema modelu „job-shadowing“
  5. jezični trening usmjeren na profesionalne potrebe sudionika

Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja moguće je ostvariti i na ustanovama s kojima Sveučilište nema potpisani Erasmus+ sporazum.

3. Održavanje nastave (za nenastavno osoblje iz inozemnih tvrtki)

Prijavu za ovu aktivnost podnosi sastavnica koja želi ugostiti predavača.

DUŽINA BORAVKA

Nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave – najkraće trajanje mobilnosti je 2 radna dana, a najduže 2 mjeseca, uz napomenu da je uvjet održavanje najmanje 8 sati nastave.

Nastavno i nenastavno osoblje u svrhu stručnog usavršavanja - najkraće trajanje mobilnosti je 2 radna dana, a najduže 2 mjeseca.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi. Dani putovanja ne ulaze u minimalno trajanje aktivnosti.

FINANCIJSKA POTPORA – GRANT

Erasmus+ financijska potpora služi kao sufinanciranje aktivnosti, a iznos financijske potpore – granta za svaku pojedinačnu osobu čini 90% najvišeg iznosa dnevnice određene od strane Europske komisije. Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, dnevnice ne podliježu oporezivanju.

Članovi nastavnog i nenastavnog osoblja imaju pravo na nadoknadu putnih troškova putovanja iz Hrvatske do odredišta mobilnosti u inozemstvu. Putni troškovi dodjeljuju se na temelju udaljenosti do odredišta mobilnosti u obliku paušalnog iznosa.

Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Iznos za troškove puta izračunava se na temelju kalkulatorom određene zračne udaljenosti između polazišta i destinacije u jednom smjeru, a doprinos trošku se odnosi na dvosmjerno putovanje.

Članovi osoblja nisu dužni čuvati putnu dokumentaciju budući da se iznos putnih troškova ne dodjeljuje na temelju stvarnih troškova (putnu dokumentaciju je potrebno sačuvati samo za potrebe obračuna putnog naloga).

U putne troškove se ne ubrajaju troškovi nastali uslijed otkaza putovanja ni putno osiguranje.

ISPLATA FINANCIJSKE POTPORE

Osobe kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Edward Bernays Visokom školom za komunikacijski menadžment Ugovor o održavanju nastave / Ugovor o stručnom usavršavanju, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano za boravak u inozemstvu.

Financijska potpora isplatit će se Korisniku u obliku predujma po putnom nalogu a konačan iznos financijske potpore određuje/utvrđuje se nakon što Korisnik dostavi završno izvješće i potvrdu inozemne ustanove o dužini boravka.

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Nacionalna agencija odnosno Europska komisija.

OSOBLJE BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STAFF)

Osoblje koje se prijavi na Natječaj, ali ne uđe u krug osoblja odabranog za mobilnost uz potporu, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff). Na njih se primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus+ financijsku potporu.

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Prijavom na Natječaj, kandidati potpisuju izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

OSOBLJE S INVALIDITETOM

Osoblje s invaliditetom ima pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment će se zajedno s osobom s invaliditetom prijaviti Agenciji za dodjelu dodatne financijske potpore. Kao privitak obrascu prijave potrebno je dostaviti vjerodostojne dokumente o invaliditetu odnosno stupnju tjelesnog oštećenja.

Agencija će na temelju dostavljene dokumentacije odrediti konačan iznos financijske potpore za svaku osobu s invaliditetom pojedinačno i o tome izvijestiti Edward Bernays Visoku školu za komunikacijski menadžment.

OSIGURANJE

Osoblje je dužno biti zdravstveno osigurano za vrijeme boravka u inozemstvu.

Osobama koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta može se na zahtjev, besplatno, izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje na rok od godine dana i važi do datuma koji je na njoj naveden. Hrvatski državljani se tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 28 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom.

Osoblje koje mobilnost želi ostvariti u Turskoj ili Makedoniji dužno je sklopiti policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu. Polica se može sklopiti s osiguravajućim društvom prema vlastitom izboru u RH ili u državi u kojoj će se ostvariti mobilnost. Ukoliko je na pojedinoj sastavnici putno osiguranje riješeno na drugačiji način, to je potrebno naglasiti nakon odabira kandidata.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijave moraju biti dostavljene na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave koje su nepotpune neće biti razmatrane.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi.

Prijave se ispunjavaju elektronski te dostavljaju ili osobno ili preporučenom poštom i to na adresu Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment – Ratkajev prolaz 8 (s naznakom: Erasmus Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja).

Prijavna dokumentacija

  1. Prijavni obrazac
  2. Obrazac za nastavni plan (Teaching Agreement) / Obrazac za plan rada (Training Agreement)
  3. Životopis (Europass format)

ODABIR KANDIDATA

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju sastajat će se u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 7 dana od predaje potpune dokumentacije.

Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come, first served“) = zaprimljena potpuna papirnata dokumentacija. U slučaju istovremenog zaprimanja više prijava, odluku o dodjeli financijske potpore donijet će Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Bernaysa (www.bernays.hr) najkasnije 7 dana nakon predaje potpune dokumentacije.

Prijave se trebaju poslati isključivo preporučenom poštom na:      

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ratkajev prolaz 8

HR-10000 Zagreb

za “Erasmus +: Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja”

ili dostaviti osobno u Tajništvo Bernaysa.

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o rezultatima Natječaja može se podnijeti žalba Povjerenstvu za međunarodnu suradnju u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Bernaysa. Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresi: Ratkajev prolaz 8, 10 000 Zagreb.

KONTAKT

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na mail adrian.beljo@bernays.hr ili na telefon 01 400 81 67.

Edward Bernays
Visoka škola za komunikacijski menadžment

Centar za međunarodnu suradnju