Natječaj za izbor na radna mjesta

21.11.2022

Klasa: 602-04/22-01/46

Ur. broj: 251-551-06-22-3360

Zagreb, 21. studenoga 2022.

Na temelju odredbi članka 40. i 43. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), članka 36. i 72. Statuta i odluke Stručnog vijeća, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment raspisuje

                                NATJEČAJ

I. Za izbor nastavnika na radno mjesto:

1. profesor stručnog studija u trajnom zvanju, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (1 izvršitelj);

2. profesor stručnog studija, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (1 izvršitelj);

3. predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (1 izvršitelj).

Ad. I.

Pristupnici za izbor na radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) te uvjete propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, Statutom i aktima Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti u elektroničkom obliku sljedeću dokumentaciju:

  • životopis u europass formatu i narativni,
  • popis radova i preslike radova relevantne za postupak izbora,
  • presliku odgovarajuće diplome o završenom studiju i postignutom stupnju odgovarajuće stručne spreme i akademskom stupnju,
  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  • odluku o prethodnom izboru u zvanje,
  • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda HZMO-a o ostvarenom stažu),
  • potvrdu o održanim satima nastave u sustavu visokog obrazovanja,
  • strani državljani dostavljaju dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, minimalna razina C1 u govoru, čitanju i pismu prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,
  • ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.

Potpuna dokumentacija podnosi se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu elektroničke pošte: tajnistvo@bernays.hr.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment zadržava pravo testiranja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Edward Bernays

Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb